Аналіз методичної роботи з педагогічними кадрами

за 2016-2017 навчальний рік

       Якість навчально-виховного процесу школи, його результати певною мірою залежать від учителя, його теоретичної підготовки, педагогічної та методичної майстерності. Методична робота в школі сприяє поліпшенню фахової підготовки педагогічних кадрів, спонукає кожного вчителя до підвищення свого фахового рівня, сприяє взаємному збагаченню членів педагогічного колективу педагогічними знахідками, дає змогу молодим учителям вчитися педагогічної майстерності у старших і досвідченіших колег, забезпечує підтримання в педагогічному колективі духу творчості, прагнення до пошуку. У процесі методичної роботи здійснюються підвищення наукового рівня вчителя, його підготовка до засвоєння змісту нових програм і технологій їх реалізації, постійне ознайомлення з досягненнями психолого-педагогічних дисциплін і методик викладання, вивчення і впровадження у шкільну практику передового педагогічного досвіду, творче виконання перевірених рекомендацій, збагачення новими, прогресивними й досконалими методами і засобами навчання, вдосконалення навичок самоосвітньої роботи вчителя, надання йому кваліфікованої допомоги з теорії та практичної діяльності.

    Методична робота з педагогічними працівниками у 2016-2017 навчальному році була націлена на виконання Законів України «Про загальну середню освіту», «Про освіту», «Про мови», рішень органів управління всіх рівнів з питань освіти і виховання, а також на розв’язання проблеми «Створення освітнього якісного простору шляхом впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес». Враховувався також аналіз методичної роботи за попередній рік. Робота була спланована на діагностично-прогностичній основі з урахуванням пропозицій та конкретних потреб вчителів школи.

    Діяльність шкільного методичного кабінету була спрямована на:

 • здійснення переорієнтації всіх учасників освітнього процесу на нові управлінські взаємовідносини, нову філософію освіти відповідно до  нових Державних стандартів, забезпечення підвищення ефективності функціонування освітньої системи та її розвиток;
 • розвиток  інноваційної культури педагогів, здатних адекватно сприймати інновації й творчо реалізовувати їх у практичній діяльності;
 • забезпечення розвитку допрофільного і профільного навчання, спрямованого на реалізацію компетентнісно-орієнтованого підходу, в умовах багатопрофільної школи;
 • сприяння створенню умов для всебічного розвитку учнів, реалізації їхніх можливостей;
 • формування в школярів бажання й вміння вчитися впродовж усього життя, виробленню вміння практичного й творчого застосування набутих знань;
 • виховання громадянина демократичного суспільства, який визначає освіченість, культуру найвищими цінностями, незмінними чинниками соціального прогресу;
 • формування особистісних якостей, національної свідомості та соціальної активності учня-громадянина, патріота України.

     У 2016-2017 навчальному році педагогічний колектив школи складався з 53 учителів. Серед них шестеро – «учителі-методисти»                  (Тихонова Т.О., Трощилова О.І., Усатюк Г.І., Сергєєва Н.А., Народа Н.І., Кузюра О.А.), шестеро вчителів  мають  педагогічне  звання «старший учитель» (Ромащенко Л.С., Забазна С.О., Лепихова Л.М., Скрипник М.П., Перепечко О.В., Полякова Н.О.), двоє – звання «Відмінник освіти»          (Народа Н.І., Скрипник М.П.).   Вищу  кваліфікаційну категорію мають 14 учителів  (26%), І категорію – 10 учителів (20%), ІІ категорію – 13 учителів (24%). У колективі працювали 16 учителів (30 %) з освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст», серед них вісім – молоді фахівці.

   З метою цілеспрямованої роботи,  для забезпечення колективного керівництва методичною роботою, створення індивідуальних професійних траєкторій у режимі інноваційного розвитку навчального закладу,  в школі працювала науково-методична рада, до складу якої ввійшли директор школи Тихонова Т.О., заступники директора Сергєєва Н.А., Савченко О.В., досвідчені вчителі Народа Н.І., Скрипник М.П., Трощилова О.І, Кузюра О.А.,  Ромащенко Л.С., Усатюк Г.І.

    Протягом року на засіданнях науково-методичної ради обговорювалися такі питання:

 • підсумки  роботи педагогічного колективу  щодо реалізації науково-методичної проблеми школи;
 • хід реалізації Програми школи щодо переходу початкової та  основної школи до нових Держстандартів;
 • організація роботи з молодими вчителями з питань організації навчально-виховного процесу;
 • про організацію індивідуальної роботи на уроці і в позаурочній діяльності з обдарованими дітьми, підготовку до творчих конкурсів, предметних олімпіад, захисту науково-дослідницьких робіт МАН тощо.

   На педагогічних радах у 2016-2017 навчальному році розглядалися питання: «Система формування громадянських цінностей учнівської молодів умовах сучасного освітнього процесу», «Шкільні перевантаження та способи їх подолання»,  «Безперервна освіта вчителя як підґрунтя успішності учня», «Формування інноваційного векторного поля вчителя. Професійна адаптація молодих вчителів у педагогічному колективі». Окрім того, на засіданнях педради заслуховувалися довідки про стан викладання  та рівень навчальних досягнень учнів з української мови та літератури, хімії, фізики, художньої культури, музичного мистецтва, образотворчого мистецтва, основ здоров’я, фізичної культури та результати перевірки організації індивідуального навчання учнів.

   З метою підвищення педагогічної майстерності вчителів на базі нашої школи працювали п’ять окружних методоб’єднань: м/о вчителів інформатико-технологічних дисциплін (керівник Кузюра О.А.), м/о вчителів початкової школи (керівник Трощилова О.І.), м/о вчителів гуманітарних дисциплін (керівник Народа Н.І.), м/о вчителів природничих дисциплін (керівник Ромащенко Л.С.), м/о вчителів художньо-естетичних дисциплін (керівник Альохина О.В.). На їх засіданнях розглядалися важливі питання щодо змісту програм, заслуховувалась інформація про здійснення самоосвіти, виконання докурсових та післякурсових завдань, також вчителі ділилися власним досвідом роботи.

   Найбільш цікавими були доповіді з таких тем: «Активізація розумової діяльності учнів засобами стратегії розвитку критичного мислення» (Багликова І.О.), «Інтераткивний урок як одна з нетрадиційних форм організації навчання молодших школярів та засіб розвитку творчих здібностей учнів» (Перепечко О.В.), «Використання проблемних ситуацій на уроках математики для розвитку креативного мислення молодших школярів» (Пономаренко Т.В.), «Використання історичного та цікавого матеріалу на уроках математики в початкових класах» (Лепихова Л.М.), «Використання художнього слова на уроках географії» (Ромащенко Л.С.),  «Діяльністний підхід у викладанні хімії та біології» (Усатюк Г.І.), «Впровадження інноваційних технологій на уроках хімії» (Грядунова В.В.), «Активізація пізнавальної діяльності на уроках біології» (Федосенко Ю.С.), «Сучасні форми та методи організації навчально-виховного процесу як засіб формування ключових компетенцій на уроках художньо-естетичного напрямку» (Альохина О.В., Старущенко Л.Ю.), «Розвиток творчих здібностей учнів на уроках художньо-естетичного циклу шляхом використання інноваційних технологій» (Миронова Т.О., Єлаш О.В.),  «Розвиток комунікативної компетентності учнів через використання ІКТ на уроках англійської мови» (Мартюхіна М.В.), «Створення і використання буктрейлера на уроках української літератури» (Мартишевська Г.В.), «Використання елементів гри на різних етапах уроків англійської мови в початкових класах» (Шемук Є.С.), майстер-клас «Мотивація навчальної діяльності учнів» (Народа Н.І.), ділова гра «Формування навичок самостійної та пошукової діяльності на уроках української літератури» (Бойко Н.Д.),  «Психологічні бар’єри у впровадженні освітніх інновацій та шляхи їх подолання» (Унгурян Л.Г.),   «Створення пізнавального простору для реалізації потреб діяльності учнів на уроках інформатики» (Кузюра О.А.).

   Одним із найважливіших напрямів науково-методичної роботи в 2016-2017 навчальному році була організація роботи з молодими фахівцями. З метою сприяння підвищення кваліфікації та професійного зростання молодих педагогів, виявлення найбільш серйозних проблем педагогів-початківців у навчальному процесі, визначення шляхів їх вирішення, а також використання педагогічного досвіду молодих учителів у навчально-виховному процесі протягом року працювала  Школа молодого вчителя  «Крок до майстерності», на заняттях якої розглядалися наступні питання: «Вимоги до сучасного уроку. Планування та методика проведення сучасного уроку в умовах профільної школи», «Шляхи формування в учнів мотивації до успіху в навчанні»,  «Психологія спілкування «учитель-учень», «Інноваційне навчання – навчання, спрямоване на розвиток здібностей учнів», «Організація науково-дослідницької діяльності учнів», «Психологія творчого мислення як шлях професійного зростання».  Особливу зацікавленість молодих спеціалістів викликали такі методичні заходи: семінар-практикум «Особистісне зростання вчителя – запорука професіоналізму», практичне заняття «Конструктор уроку», тренінг «Практичне застосування прийомів педагогічної технології щодо створення ситуації успіху», ділова гра «Я – вчитель». На заняттях розглядалися також питання  виховної роботи зі школярами: форми та види виховних заходів, критерії вихованості особистості, планування діяльності класного керівника, структура та організація колективних творчих справ. З 27.03 по 31.03.2017 року проходив тиждень відкритих уроків та виховних заходів молодих педагогів, які відвідали вчителі-наставники та колеги. Вчителі-початківці мали змогу показати рівень опанування новими інноваційними технологіями, сучасними методиками викладання.

    Зацікавленість інноваційними технологіями та впровадження їх у свою діяльність педагоги нашої школи змогли також продемонструвати на Всеукраїнському та обласному рівні. Так, учитель інформатики Забазна С.О. посіла І місце в міському етапі конкурсу «Учитель року-2017» та ІІІ місце в обласному етапі, також Забазна С.О. стала лауреатом обласного конкурсу на кращу розробку Е-контенту для дистанційної школи, була координатором Міжнародного проекту «Година коду» у школі;  учитель трудового навчання Клейно Є.О. став учасником  виїзного засідання облІППО  в м. Святогірську; учитель трудового навчання Кузюра О. А. взяла участь у майстер-класі «Застосування проектно-технологічної діяльності на уроках трудового навчання через варіативні модулі згідно зі складовою нової програми» в м. Костянтинівка, у семінарі вчителів трудового навчання  в місті Слов’янську; Лінкіна Я.О., педагог організатор закладу, посіла І місце в обласному конкурсі виразного читання та отримала диплом переможця; учитель української мови та літератури Народа Н.І. підготувала матеріали віртуальної екскурсії до музейної кімнати «Світлиця» і взяла участь в обласній виставці методичних матеріалів «2017 рік – рік інтеграції українознавчого компонента в роботу вчителя-філолога»; учителі української мови та літератури Новікова Г.О. та Мартишевська Г.В. взяли участь в засіданні обласної творчої групи «Інтеграція українознавчого компоненту на уроках української мови та літератури» в м. Слов’янську; Карнаухова О.Ю. ,  учитель російської мови, Новікова Г.О., учитель української мови, Присакар Н.О., учитель англійської мови,  були учасниками майстер-класів з авторами підручників в м. Краматорську ; Новікова Г.О. також взяла участь в конкурсі «Буктрейлер-2017»; Решотько О.О., завідувачка шкільною бібліотекою, взяла участь у конкурсі «Віртуальні виставки: феєрія знахідок» де представила свою авторську презентацію присвячену життю та творчості А. Ліндгрен; практичний психолог школи Унгурян Л.Г. стала учасницею тренінгу з інформування про мінну небезпеку (ІМН), відвідала навчальний семінар-тренінг «Психосексуальний розвиток людини. Робота з травмою» в місті Слов’янськ, стала учасницею І Регіонального фестивалю психологічних інновацій «Психофест інновацій» в м. Краматорськ, разом з соціальним педагогом Федькиною О.П. взяла участь в обласному тренінгу за Програмою психосоціальної підтримки для дітей і підлітків «Знаю Можу. Роблю», у круглому столі з питань впровадження курсу «Християнська етика» в місті Краматорськ,   була заочним учасником Х Міжнародної науково-практичної конференції «Обдаровані діти – інтелектуальний потенціал держави», де представила свою статтю «Гра  як елемент розвитку творчого мислення дошкільників та молодших школярів», яка була надрукована  ; Федосенко Ю.С. взяла участь в обласному майстер-класі для вчителів біології; учителі Новікова Г.О., Федосенко Ю.С. та учитель початкових класів Клейно Л.Г. підготували та надали свої атестаційні матеріали для участі в обласній Методичній кав’ярні; учителі початкової ланки Гуліда Н.Ю., Клейно Л.Г., Лепихова Л.М., Полякова Н.О., Скибіна В.В., Попова М.О., Трощилова М.О. стали учасниками обласної Веб-вітрини «Інновації в роботі з першокласниками» та розмістили свої презентації до уроків в Інтернет-мережі.

   Згідно з річним планом роботи школи  було проведено Тиждень природничих дисциплін (хімія, фізика, біологія, географія), Тиждень англійської мови, Тиждень психології.

   Усі  тижні пройшли на належному рівні. Під час їх проведення учні закладу залучалися до різних видів діяльності, розширювався їх науковий світогляд, організовувалось дозвілля, розвивався творчий потенціал школярів.