Аналіз методичної роботи з педагогічними кадрами

за 2018-2019 навчальний рік

   Освіта ХХІ століття – це освіта для людини. В її основі – розвиваюча, культуротворча домінанта, виховання відповідальної особистості, яка здатна до самоосвіти і саморозвитку, вміє критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, використовувати набуті знання і вміння для творчого розв’язання проблем, прагне змінити на краще своє життя і життя своєї країни. На досягнення саме цих цілей була спрямована робота методичної служби закладу освіти, яка у своїй діяльності керувалася наступними нормативними документами: Указом Президента України від 12 січня 2015 року «Про стратегію сталого розвитку «Україна-2020», Указом Президента України від 25 червня 2013 року «Про національну стратегію розвитку освіти», Законами України «Про загальну середню освіту», «Про освіту», «Про мови». Робота із педагогічними кадрами в закладі освіти також була націлена на виконання рішень органів управління всіх рівнів з питань освіти і виховання, а також на розв’язання проблеми «Створення якісних умов навчання та виховання шляхом упровадження інноваційних технологій в освітній процес». Враховувався і аналіз методичної роботи за попередній рік. Діяльність методичної служби було сплановано на діагностично-прогностичній основі з урахуванням пропозицій та конкретних потреб вчителів школи.

Основними завданнями шкільного методичного кабінету було визначено наступні:

 • здійснення переорієнтації всіх учасників освітнього процесу на нові управлінські взаємовідносини, нову філософію освіти відповідно до  нових Державних стандартів, забезпечення підвищення ефективності функціонування освітньої системи та її розвиток;
 • розвиток  інноваційної культури педагогів, здатних адекватно сприймати інновації й творчо реалізовувати їх у практичній діяльності;
 • забезпечення розвитку допрофільного і профільного навчання, спрямованого на реалізацію компетентнісно-орієнтованого підходу, в умовах багатопрофільної школи;
 • сприяння створенню умов для всебічного розвитку учнів, реалізації їхніх можливостей;
 • формування в школярів бажання й уміння вчитися впродовж усього життя, виробленню вміння практичного й творчого застосування набутих знань;
 • виховання громадянина демократичного суспільства, який визначає освіченість, культуру найвищими цінностями, незмінними чинниками соціального прогресу;
 • формування особистісних якостей, національної свідомості та соціальної активності учня-громадянина, патріота України.

У 2018-2019 навчальному році педагогічний колектив школи складався з 53 учителів. Серед них п’ятеро – «учителі-методисти»

(Тихонова Т.О., Трощилова О.І., Усатюк Г.І., Народа Н.І., Кузюра О.А.), семеро вчителів  мають  педагогічне  звання «старший учитель» Перепечко О.В., Полякова Н.О., Карнаухова О.Ю.), двоє – звання «Відмінник освіти» (Народа Н.І., Скрипник М.П.). Вищу  кваліфікаційну категорію мають 12 учителів  (23%), І категорію – 11 учителів (22%), ІІ категорію – 16 учителів (30%). У колективі працювали 14 учителів (25%) з освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст», серед них троє – молоді фахівці.

З метою вдосконалення навчально-методичного забезпечення та методики його використання, застосування сучасних технологій навчання та виховання, системної роботи щодо забезпечення підвищення кваліфікаційного рівня педагогів у школі працювала методична рада, до складу якої ввійшли директор закладу Тихонова Т.О., заступники директора Линевич Л.А., досвідчені вчителі Народа Н.І., Скрипник М.П., Трощилова О.І., Кузюра О.А.,  Ромащенко Л.С., Усатюк Г.І.

Протягом року на засіданнях методичної ради обговорювалися такі питання:

 • підсумки  роботи педагогічного колективу  щодо реалізації науково-методичної проблеми школи;
 • про результати вивчення ефективності використання варіативного компоненту базового плану;
 • про стан роботи з охорони праці та техніки безпеки;
 • про організацію індивідуальної роботи на уроці і в позаурочній діяльності з обдарованими дітьми, підготовку до творчих конкурсів, предметних олімпіад, захисту науково-дослідницьких робіт МАН тощо.

На педагогічних радах у 2018-2019 навчальному році розглядалися питання: «Компетентнісний підхід як сучасна методологічна орієнтація у виховній діяльності закладу освіти в умовах Нової української школи», «Особливості організації освітнього процесу в умовах креативної освіти через інклюзивне навчання в сучасній школі», «Інтегроване навчання як засіб гармонійного розвитку особистості учня Нової української школи. Творча інтеграція навчання дітей у закладі освіти». Окрім того, на засіданнях педради заслуховувалися довідки про стан викладання  та рівень навчальних досягнень учнів з географії, іноземної мови, предмета «Захист Вітчизни» та результати перевірки організації індивідуального навчання учнів.

З метою підвищення педагогічної майстерності вчителів на базі нашої школи працювали п’ять окружних асоціацій педпрацівників: окружна асоціація вчителів інформатико-технологічних дисциплін (керівник

Кузюра О.А.), окружна асоціація вчителів початкової школи (керівник Трощилова О.І.), окружна асоціація вчителів гуманітарних дисциплін (керівник Народа Н.І.), окружна асоціація вчителів природничих дисциплін (керівник Ромащенко Л.С.), окружна асоціація вчителів художньо-естетичних дисциплін (керівник Альохина О.В.). На засіданнях розглядалися важливі питання щодо змісту програм, заслуховувалась інформація про здійснення самоосвіти, виконання докурсових та післякурсових завдань, також вчителі ділилися власним досвідом роботи.

Найбільш змістовними, цікавими та актуальними були доповіді з таких тем: «Сучасні форми та методи організації освітнього процесу  як засіб формування ключових компетенцій на уроках художньо-естетичного  циклу» (Альохина О.В., Миронова Т.О.), «Критичне мислення як засіб розвитку креативності на уроках трудового навчання в НУШ» (Кузюра О.А.), «Біоадекватна технологія як засіб розвитку творчих здібностей учнів» (Новікова Г.О.), «Дистанційне навчання як технологія сучасної освіти» (Бойко Н.Д.), «Реалізація Концепції Нової української школи»

(Багликова І.О.), «Інтегровані уроки хімії та біології як сучасний напрямок педагогіки» (Усатюк Г.І.) тощо.

Одним із найважливіших напрямів науково-методичної роботи в 2018-2019 навчальному році була організація роботи з молодими фахівцями.
З метою створення умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації молодих спеціалістів, підвищення їхньої психологічної компетентності, поглиблення знань з теорії та методики навчання і виховання, розвитку ініціативи й творчості протягом року працювала  Школа молодого вчителя  «Крок до майстерності», на заняттях якої розглядалися наступні питання:
«Використання дидактичного та роздаткового матеріалів, наочності на уроках різних типів», «Позаурочна діяльність в закладі освіти. Методика організації позакласної і позашкільної роботи з учнями»,  «Ефективні форми і методи контролю навчальних досягнень учнів. Огляд різних видів контролю за навчанням», «Портфоліо як спосіб демонстрації рівня професіоналізму вчителя», «Використання дидактичного та роздаткового матеріалів, наочності на уроках різних типів».  Особливу зацікавленість молодих спеціалістів викликали такі методичні заходи: Практична робота «Моделювання сучасного уроку. Технологічні підходи до проектування уроку. Ментальна карта», ділова гра «Організація контролю знань», дискусія «Як зробити урок ефективним?». На заняттях розглядалися також питання  виховної роботи: методика й техніка організації роботи з батьками, особливості роботи з учнями з особливими потребами, планування батьківських зборів. З 25.03 по 29.03.2019 року проходив тиждень відкритих уроків та виховних заходів молодих педагогів, які відвідали вчителі-наставники та колеги. Вчителі-початківці мали змогу показати рівень опанування інноваційними технологіями, сучасними методиками викладання.

Відповідно до визначених восьми ключових компонентів Нової української школи, головним серед яких для методичної служби є «Умотивований учитель, який має свободу творчості й розвивається професійно», суттєве значення набуває процес і зміст підготовки вчителя. З цією метою педагоги нашого закладу активно залучались до методичних заходів міського, обласного та всеукраїнського рівнів. Так, учитель початкових класів, Трощилова О.І. посіла І місце в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу «Цікава школа», Карнаухова О.Ю., учитель російської мови, посіла ІІІ місце в цьому ж конкурсі, а також була активним учасником двох обласних авторських майстерень; педагог-організатор Лінкіна Я.О. здобула перемогу в обласному конкурсі виразного читання «Майстер слова»; Філатова Г.С., учитель фізичної культури, отримала диплом І ступеня в обласному web-марафоні «Ми за здоровий спосіб життя!», учитель трудового навчання Кузюра О.А. посіла ІІІ місце в міському методичному турнірі «Моє покликання – методист». Також учителі закладу брали активну участь у роботі обласних творчих лабораторій: «Проекти та фандрайзинг» (Дейкун Т.В.), «Цифровий дизайн» (Забазна С.О.), «Управлінські практики НУШ» (Линевич Л.А.), «STEM-освіта»

(Каменева Ю.В.), «Розробка навчально-методичного забезпечення щодо виготовлення об’єктів проектно-технологічної діяльності за новою програмою» (Клейно Є.О.).

Протягом року педагоги закладу були активними учасниками багатьох науково-практичних конференцій, семінарів, тренінгів:

Харківська Я.С., заступник директора з навчально-виховної роботи, учитель математики,  – обласних конференцій «Теоретичні та практичні основи розвитку інтегрованих процесів в умовах упровадження концепції Нової української школи» та  «Профільне навчання в умовах реформування освіти в Донецькій області», Федькина О.П. – обласного тренінгу «Навички корекції та профілактики професійного емоційного вигорання», Клейно Є.О. та Кузюра О.А., учителі трудового навчання, – Всеукраїнського науково-практичного семінару «Компетентнісний вимір реалізації нових навчальних програм предметів технологічного циклу», Жукова А.О. – обласного семінару-тренінгу «Вивчення історії України ХХ-ХХІ століття за технологією критичного мислення», Линевич Л.А. – обласного семінару-практикуму «Сузір’я обдарованих», Філатова Г.С. – обласного фестивалю «Назустріч успіху».

Окрім того, в березні 2019 року заклад освіти взяв участь у Х Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти-2019», за результатами якої отримано Срібну медаль у номінації «Формування інформаційно-цифрової компетентності як важливої складової розвитку інноваційної особистості».

Також Трощилова О.І. та Лепихова Л.М., учителі початкових класів, на всеукраїнському рівні здійснювали експертизу підручників для 1-2 класів НУШ. Значна кількість педагогів брала активну участь у вебінарах, веб-конференціях, інтернет-марафонах тощо, розміщували власні методичні наробки на інтернет-сайтах та порталах.

На ІІІ Конгресі освітян Донеччини вчителями нашого закладу було представлено 7 брошур із власними методичними наробками.

КУРСОВА ПЕРЕПІДГОТОВКА

З метою підвищення педагогічної майстерності у 2018 та 2019 роках було сплановано та організовано курси підвищення кваліфікації для педагогічних працівників школи. У 2018 році було заплановано проходження курсової перепідготовки на базі Донецького інституту післядипломної педагогічної освіти 7-ма вчителями. Всі педагоги (Присакар Н.О.,

Линевич Л.А., Дейкун Т.В., Мельник Л.Я., Здоровець Н.В., Гуліда Н.Ю., Новікова Г.О.) вчасно пройшли курсову перепідготовку, таким чином, план виконано на 100 %.

У І півріччі 2019 року курси підвищення кваліфікації пройшли десятеро вчителів, зараз перебувають на курсах за очно-дистанційною формою навчання 5 педагогічних працівників, що відповідає замовленню на 100 %.

Рівень володіння інноваційними технологіями та здатність до їх упровадження в освітній процес педагоги показали під час проведення тижня «Курсант-2018».

АТЕСТАЦІЯ-2019

 

Згідно з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки від 06.10.2010 року зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту №1473 від 20.12.2011 та змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 р. № 1135, у закладі освіти проходила атестація педкадрів.

На організаційному етапі атестаційної кампанії по закладу було видано накази № 197-а від 20.09.2018 р. «Про створення атестаційної комісії», № 197 від 20.09.2018 р. «Про організацію атестації педагогічних працівників у 2018-2019 навчальному році».

З метою якісної організації атестаційного процесу було проведено низку методичних заходів: інструктивно-методичні наради, наради при директорі, індивідуальні консультації.

У 2018-2019 навчальному році атестовано 6 педагогів, що складає 11% від загальної кількості педпрацівників.

Аналіз цифрових показників наслідків атестації свідчить про підвищення фахової майстерності педагогів. Так, учителю англійської мови Присакар Н.О., учителю української мови та літератури Мартишевській Г.В. присвоєно ІІ кваліфікаційну категорію, вчителю початкових класів Євстигнєєвій Л.В. присвоєно 11 тарифний розряд. Учителям української мови та літератури Дейкун Т.В. та Линевич Л.А. присвоєно І кваліфікаційну категорію. Учителю фізики Ягодкіній Л.Ф. підтверджено І кваліфікаційну категорію.

Хід атестації та її результати розглядалися на засіданнях науково-методичної ради, атестаційної комісії, нараді при директорі, педраді.

 

ЗАЛУЧЕННЯ ПЕДПРАЦІВНИКІВ ДО НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

          Робота з педагогами школи щодо реалізації програми  «Залучення педпрацівників  до науково-дослідної діяльності» була організована за такими напрямками: очний та дистанційний етапи курсової  перепідготовки вчителів; робота секцій МАН; вивчення досвіду роботи учителів української мови та літератури Скрипник М.П. та Народи Н.І., учителя початкових класів Трощилової О.І., робота творчих груп щодо реалізації третього, апробаційно-впроваджувального,  етапу роботи над науково-методичною проблемою школи.

         Однією з важливих умов створення ефективного освітнього соціуму в школі та розвитку дослідницької діяльності педагогів було залучення педпрацівників і учнів до роботи в МАН.

            У 2018-2019 навчальному році свої дослідницькі роботи в міському конкурсі-захисті робіт МАН представляли такі учні: Дроботущенко Софія – «Щастя. Яким воно є? Психологія щастя» (керівник Унгурян Л.Г.), Мірошниченко Наталія – «Роль українського жіноцтва під час І, ІІ світових воєн та за часів російської агресії ХХ століття» (керівник Жукова А.О.), Машкін Данило – «Розробка комп’ютерної гри «Як козаки в хрестики-нулики грали» (керівник Забазна С.О.), Айрапетян Тігран – «Розробка електронного довідника з біології «Системи людини» (керівник Забазна С.О.),
Карнаухова Дар’я – «Українська вишивка – шлях з минулого в майбутнє» (керівник Народа Н.І.), Курапцева Анастасія – «Негативний вплив татуювання на здоров’я та соціальний статус людини» (керівник Кузюра О.А.). Четверо учнів (Машкін Д.,  Дроботущенко С., Айрапетян Т., Карнаухова Д.) стали учасниками обласного етапу. Карнаухова Д. посіла ІІ місце, Айрапетян Т. – І місце. Окрім того, Айрапетян Т. став учасником Всеукраїнського етапу конкурсу-захисту в місті Києві, де гідно представив свою науково-дослідницьку роботу.

На всеукраїнському рівні в місті Києві свої наукові дослідження презентували також двоє учнів 9-А класу: Просяник І. (Всеукраїнський конкурс дослідницьких робіт для учнів 6-8 класів) та Машкін Д. (конкурс «Intel Еко-Україна 2019»). Керівник науково-дослідницьких робіт – учитель трудового навчання Клейно Є.О.

У 2018-2019 навчальному році учнів нашого закладу було зараховано до обласної очно-заочної школи в рамках МАН, за підсумками роботи якої Дроботущенко С., учениця 11-А класу, взяла участь в обласній конференції.

В березні 2019 року Полосенко Є., ученицю 10 класу, (керівник Усатюк Г.І.) було запрошено до участі в обласному конкурсі учнівської та студентської молоді «Екологія та здоров’я». Окрім того, більше сорока учнів нашого закладу стали учасниками Всеукраїнського конкурсу «Кристали» ім.Є.Гладишевського.

 

Висновки та пропозиції

на наступний навчальний рік

 

Сучасне інформаційне суспільство вимагає від кожної людини постійного саморозвитку, зростання інтелектуального потенціалу та прагнення до нових глибоких знань. Тож наразі перед нашою державою, і перед нашим закладом зокрема, постають важливі завдання: формування  високоосвіченої, суспільно активної, творчої, конкурентоспроможної особистості, яка не тільки багато знає, а й використовує знання як життєвий інструмент; особистості, яка не тільки виконує команди, а й генерує нові ідеї, приймає нестандартні рішення; особистості, яка вміє критично мислити, володіє комунікативними здібностями, використовує свій потенціал для самореалізації, відповідно ставиться до життя. Головна роль у досягненні поставлених цілей відводиться, звичайно, педагогічному колективу, значна частина якого працює над упровадженням інноваційних технологій в освітній процес, активно залучається до науково-дослідницької діяльності та участі в конкурсах фахової майстерності.

Однак, виходячи із аналізу методичної роботи закладу, необхідно зазначити певні недоліки, над якими слід працювати у наступному навчальному році, а саме:

 • робота з розробки нових авторських навчальних програм проводиться не на належному рівні;
 • частина педагогів не має системи самоосвітньої діяльності, зорієнтованої на досягнення кінцевих якісних результатів;
 • робота з підготовки учнів до предметних олімпіад з окремих предметів (фізика, хімія, історія, правознавство, географія) проводиться недостатньо та не завжди ефективно.

Отже, в наступному навчальному році методична служба нашого закладу ставить перед собою наступні завдання:

 1. Розробити механізм діяльності в напрямках підготовки педпрацівників до сертифікації, атестації, вільного вибору форм підвищення кваліфікації.
 2. Забезпечувати ефективний системний, персоніфікований методичний супровід  педагогічних працівників, які викладатимуть у 1-х та 2-х класах Нової української школи, зокрема вчителів-предметників щодо викладання інформатики в 2-х класах.
 3. Сприяти участі педагогів у методичних заходах Всеукраїнського, обласного та міського рівнів, у обговоренні нових програм та підручників для 3-4 класів НУШ.
 4. Виявляти й поширювати позитивний результативний і перспективний педагогічний досвід учителів щодо впровадження новітніх освітніх практик у роботу Нової української школи.
 5. Організувати заходи із вивчення та впровадження в практику роботи доробок експериментальних майданчиків, проектів, передового педагогічного досвіду.