Пояснювальна записка

У 2019-2020 навчальному році у закладі загальної середньої освіти
І-ІІІ ступенів № 9 військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області  функціонують 28 класів, у яких навчається 640 учнів.      

Освітня програма закладу розроблена на виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», з метою реалізації в 1-2-х класах  Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» та рішенням колегії Міністерства освіти і науки України (протокол № 2/2-2 від 22.02.2018), з метою впровадження в 3-4-х класах Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462 «Про затвердження Державного   стандарту   початкової   загальної   освіти», в 5-11-х класах - Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392.

Навчальний план початкової школи
1-2 класи

Навчальний план школи ІІ ступеня

Навчальний план школи ІІІ ступеня

 

 

   У освітній програмі для 1-2-х класів визначено вимоги до конкретних очікуваних результатів навчання; коротко вказано відповідний зміст кожного навчального предмета чи інтегрованого курсу.

Програму побудовано із врахуванням таких принципів:

- дитиноцентрованості і природовідповідності;

- узгодження цілей, змісту і очікуваних результатів навчання;

- науковості, доступності і практичної спрямованості змісту;

- наступності і перспективності навчання;

- взаємозв’язаного формування ключових і предметних компетентностей;

- логічної послідовності і достатності засвоєння учнями предметних компетентностей;

- можливостей реалізації змісту освіти через предмети або інтегровані курси;

- творчого використання вчителем програми залежно від умов    навчання;

- адаптації до індивідуальних особливостей, інтелектуальних і фізичних можливостей, потреб та інтересів дітей.

Зміст програми має потенціал для формування у здобувачів таких ключових компетентностей:

 1. вільне володіння державною мовою;
 2.  здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної)
  та іноземними мовами;
 3. математична компетентність;
 4. компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;
 5. інноваційність;
 6. екологічна компетентність;
 7. інформаційно-комунікаційна компетентність;
 8. навчання впродовж життя;
 9. громадянські та соціальні компетентності;
 10. культурна компетентність;
 11. підприємливість та фінансова грамотність.

Враховуючи інтегрований характер компетентності, у процесі реалізації  освітньої програми   використовуються внутрішньопредметні і міжпредметні зв’язки, які сприяють цілісності результатів початкової освіти та переносу умінь у нові ситуації.

Вимоги до дітей, які розпочинають навчання у початковій школі, враховують досягнення попереднього етапу їхнього розвитку.

Розподіл навчальних годин за темами, розділами, вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів,
зазначених у програмі.

Навчальний план для 1-2-х класів зорієнтовані на роботу початкової школи за 5-денним навчальними тижнем.

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

Початкова освіта здобувається з шести років (відповідно до Закону України «Про освіту»).

Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

- Мови і література

- Суспільствознавство

- Мистецтво

- Математика

- Природознавство

- Технології

- Здоров’я і фізична культура

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах.

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку, екскурсії, віртуальні подорожі, спектаклі, квести, які вчитель організує у межах уроку або в позаурочний час.

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

- кадрове забезпечення освітньої діяльності;

- навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;

- матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;

- якість проведення навчальних занять;

- моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

 • оновлення методичної бази освітньої діяльності;
 • контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;
 • моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;
 • створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

Навчальний план складений з урахуванням гранично-допустимого навантаження  з п’ятиденним режимом занять:

 • 1-ому класі – 20 годин на тиждень;
 • 2-ому класі – 22 години на тиждень.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

У 1-2-х класів поділ на групи здійснюється при вивченні англійської мови, інформатики, української мови відповідно до чинних нормативів (наказ Міністерства освіти і науки України  від 20.02.2002 № 128, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 06.03.2002 за № 229/6517).

Особливості організації освітнього процесу

            Мистецька галузь у 1-2-х класах реалізується через предмети вивчення за окремими видами мистецтва: музичне мистецтво, образотворче мистецтво.

            Освітня галузь «Мовно-літературна» у 2-х класах з урахуванням вікових особливостей учнів у навчальних планах реалізується через окремі предмети
"Українська мова (мова і література)», «Іншомовна (англійська мова)».

Математична галузь у 1-2  реалізуються через однойменні окремий предмет «Математика».

Громадянська та історична, соціальна та здоровязбережувальна, природнича освітні галузі 1-2-х класах реалізується предметом «Я досліджую світ».

Інформатична освітня галузь через предмет у 2 класах через предмет
«Інформатика».

Технологічна освітня галузь у 1-2-х класах через предмет «Дизайн і технології».

Мистецька освітня галузь через предмет «Мистецтво».

Фізкультурна освітня галузь через предмети «Фізична культура» і «Хореографія».

Враховуючи індивідуальні освітні потреби учнів конкретизовано варіативну складову робочого плану, в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, індивідуальні, групові та факультативні заняття. Факультативні, індивідуальні та групові заняття проводяться після основних занять з обов’язковою перервою за окремим розкладом.

Розподіл навчальних годин розміщено в додатку 1 навчального плану.

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 3-х класів – 910 годин/навчальний рік, для 4-х класів – 910 годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані  (додаток 1).

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 5-9-х класів
закладів загальної середньої освіти складає 5845 годин/навчальний рік: для
5-х класів – 1050 годин/навчальний рік, для 6-х класів – 1155 годин/навчальний рік, для 7-х класів – 1172,5 годин/навчальний рік, для 8-х класів – 1207,5 годин/навчальний рік, для 9-х класів – 1260 годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані закладу ІІ ступеня (додаток 2).

Загальний обсяг навчального навантаження здобувачів профільної середньої освіти для 10-11-х класів складає 2660 годин/навчальний рік:

для 10-х класів – 1330 годин/навчальний рік, для 11-х класів – 1330 годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані закладу загальної середньої освіти ІІІ ступеня (додаток 3).

Освітню програму ІІ та ІІІ ступеня укладено за такими освітніми галузями:

 • Мови і літератури
 • Суспільствознавство
 • Мистецтво
 • Математика
 • Природознавство
 • Технології
 • Здоров’я і фізична культура

Навчальні плани ІІ ступені та ІІІ ступені передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову, що є шкільним компонентом і задовольняє освітні потреби учнів та їх батьків.

З метою виконання вимог Державного стандарту навчальні плани містять усі предмети інваріантної складової, передбачені обраним варіантом навчальних планів та варіативної складової, яка відповідає переліку, затвердженому наказом директора школи.

Навчальними планами старшої школи реалізуються через  освітні галузі Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети і курси за вибором. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову.

Відповідно до статті 15, 16 Закону України “Про загальну середню освіту” 2019/2020 навчальний рік розпочинається 2 вересня святом - Днем знань -
і закінчується не пізніше 1 липня.

Навчальні заняття організуються за семестровою системою:

І семестр –    з 02 вересня 2019 року до 27 грудня 2019 року;

ІІ семестр –  з 13 січня 2020 року до 22 травня 2020 року.

        Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули:

осінні –  з 21 жовтня  2019 року до 03 листопада 2019 року;

зимові – з 28 грудня 2019 року до 12 січня 2020 року;

весняні – з 30 березня 2020 року до 05 квітня 2020 року;

додаткові канікули для 1-х класів - з 17.02.2020 до 23.02.2020 року;

літні – з дня закінчення навчального року до 31.08.2020 р.

            Навчальні заняття завершуються 22 травня 2020 року, проводиться свято «Останній дзвінок».      

Закінчується навчальний рік після проведення річного оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти всіх класів та державної підсумкової атестації (далі ДПА) випускників початкової,  основної  та старшої школи (перелік предметів для ДПА, форму та терміни її проведення Міністерством освіти і науки України буде затверджено додатково).

            Освітня практика та освітні екскурсії проводяться протягом 2019-2020
навчального року за окремим графіком.

Вручення документів про освіту проводиться для випускників 9-х класів –  після проведення ДПА, 11-х класів – після проведення ЗНО.

      Навчальні заняття у 1-11 класах проводяться в одну зміну з пятиденним режимом занять.

Навчальні заняття у 1-11-х класах починаються о 8.00 годині  і регулюються таким розкладом:

1  класи

1-й урок             8.00 – 8.35     (перерва 20 хв.)

2-й урок             8.55 – 9.30     (перерва 10 хв.)

3-й урок             9.40 – 10.15   (перерва 10 хв.)

4-й урок             10.25 – 11.00 (перерва 10 хв.)

5-й урок             11.10 – 11.45

2 – 4 класи

1-й урок           8.00 – 8.40      (перерва 15 хв.)

2-й урок           8.55 – 9.35      (перерва 25 хв.)

3-й урок           10.00 – 10.40  (перерва 25 хв.)

4-й урок           11.05 – 11.45  ( перерва 15 хв.)

5-й урок           12.00 – 12.40

5 – 11 класи

1-й урок          8.00 – 8.45       (перерва 10 хв.)

2-й урок          8.55 – 9.40       (перерва 20 хв.)

3-й урок          10.00 – 10.45   ( перерва 20 хв.)

4-й урок          11.05 – 11.50   ( перерва 10 хв.)

5-й урок          12.00 – 12.45   ( перерва 10 хв.)

6-й урок          12.55 – 13.40   ( перерва 10 хв.)

7-й урок          13.50 – 14.35   ( перерва 10 хв.)

           Тривалість уроків у 1-х класах – 35 хвилин, у 2- 4-х – 40 хв., у 5-11-х – 45 хв.  У всіх класах закладу навчання проводиться державною мовою.

 10-А, 10-Б, 11 класи – профільні: 10-А клас з філологічним (українська філологія) напрямом; 10-Б технологічним  (інформаційно-технологічний профіль) напрямом;  11 клас з філологічним (українська філологія) та технологічним  (інформаційно-технологічний профіль) напрямами.

  Згідно з наказом МОН України  № 128 від 20.02.2002 р. “Про затвердження нормативів  наповнюваності груп та порядку поділу класів на групи...” для посилення індивідуальної роботи з учнями при вивченні окремих предметів здійснюється поділ класу на групи:

1.

При проведенні уроків з трудового навчання та технологій          5-11 класах

- при кількості учнів у класах більше 27

2.

При вивченні державної мови
у 1-11 класах

- більше 27

3.

При вивченні іноземної мови
у  1-11 класах

- більше 27

4.

При проведенні уроків з                

фізичної культури у 10-11 класах           (окремо для хлопців і дівчат)

- більше 27, але не менше 8 учнів
у групах

5.

При вивченні інформатики

- 2 групи, не менше 8 учнів у групі

Для задоволення пізнавальних інтересів та освітніх потреб учнів, з урахуванням  результатів анкетування учнів та батьків, можливостей навчально-методичного та кадрового забезпечення введено курси за вибором та гуртки. Завантажити